رفع سیاهی زیر چشم و پینه قوزک پا در اثر مصرف کرم های تعادلبخش