رفع حالت تهوع طولانی مدت با استفاده ازمحلول تعادلبخش